همه مراجع: كثيرالشك به كسى میگويند كه نمیتواند، سه نماز پشت سر هم را بدون شك بخواند در اين صورت نبايد به شك خود اعتنا كند؛ يعنى، هر طرف را كه به نفع او است، انتخاب كند. براى مثال اگر در نماز صبح بين دو و سه شك كند، بگويد دو ركعت خوانده‏ ام و اگر در به جاى آوردن سجده و ركوع شك كند، بگويد انجام داده‏ ام. توضيح‏ المسائل مراجع، م ۶ – ۱۱۸۵ ؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۵۱۸ ؛ وحيد، توضيح‏ المسائل،۱۱۹۳، نورى، توضيح ‏المسائل، م ۶ – ۱۱۸۵٫ (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۶/۵۰۰۰۱۶)

تاریخ درج مطلب:۱۳۹۵/۱۰/۱۰